• Privacyverklaring

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HV Tornado houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Verwerking van persoonsgegevens van leden en vrijwilligers

  Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden door HV Tornado verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het overeengekomen lidmaatschap dan wel aanmelding als vrijwilliger;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HV Tornado de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Nationaliteit
  • Geboortedatum
  • Adres, postcode, woonplaats
  • IBAN nummer (bij automatische machtiging)

  Uw persoonsgegevens worden door HV Tornado opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het lidmaatschap via Sportlink.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht HV Tornado te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij HV Tornado op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal HV Tornado deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van HV Tornado hebben ontvangen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  HV Tornado treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is, er back-ups van de persoonsgegevens gemaakt worden en dat onze maatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Onze ledenadministratie is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Links naar andere websites

  De website HV Tornado kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van HV Tornado. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. HV Tornado raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Beeldmateriaal

  HV Tornado publiceert op haar website en in de sociale media beeldmateriaal van wedstrijden, evenementen en activiteiten.  Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of sociale media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.

  Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de (handbal)prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website.

  Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, voorzien van reden, kenbaar maken bij het bestuur.

  Sociale media

  HV Tornado maakt gebruik van sociale media. Wanneer leden en ouders van jeugdleden gebruik maken van deze toepassingen, zijn zij akkoord gegaan met de privacy instellingen behorende bij de social media platforms. Leden kunnen zelf hun privacy instelling desgewenst aanpassen. HV Tornado behoudt zich ter aller tijden het recht om commentaren, die op social media dan wel kwetsend, beledigend zijn of leiden tot ongewenste reacties, te verwijderen.

  Wijziging van het privacyverklaring

  HV Tornado past haar privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. HV Tornado raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal HV Tornado er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van de privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@hv-tornado.nl.

  Bestuur HV Tornado

  Parklaan 1

  1701 GS  Heerhugowaard