Privacy

Privacy Policy Handbalvereniging Tornado

Tornado hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor onze leden, vrijwilligers, sponsoren en leveranciers. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en beeldmateriaal.

Privacy policy m.b.t. persoonsgegevens

Opgesteld d.d. 23 mei 2018.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tornado houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Deze doelen en type persoonsgegevens, zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor andere dan genoemde verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het lidmaatschap of de overeenkomst die wij met u hebben en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Doelstelling persoonsgegevens inschrijfformulier:

 1. De persoonsgegevens worden gebruikt om uw lidmaatschap bij onze vereniging te noteren;
 2. Deze gegevens worden gebruikt om u aan te melden bij het NHV m.b.t. uw reglementaire deelname aan wedstrijden/competities;
 3. Deze gegevens worden gebruikt om de door u verschuldigde contributie te kunnen innen;
 4. Deze gegevens worden gebruikt door de vereniging om u te informeren over activiteiten van de vereniging.

Type persoonsgegevens inschrijfformulier:

Roepnaam, Achternaam, Adres, Postcode, Plaats, Telefoon, Geslacht, Geboortedatum, E-mailadres, IBAN, Identiteitsbewijs soort en nummer (vanaf 16 jaar), Pasfoto

Doelstellingen persoonsgegevens sponsoren:

 1. De persoonsgegevens worden gebruikt om uw als sponsor van onze vereniging te noteren;
 2. Deze gegevens worden gebruikt om u als sponsor kenbaar te maken bij onze leden en ons publiek;
 3. Deze gegevens worden om een overeenkomst met u op te stellen en om u een factuur voor sponsoring toe te sturen;
 4. Deze gegevens worden gebruikt door de vereniging om u te informeren over activiteiten van de vereniging.

Type persoonsgegevens sponsoren:

Bedrijfsnaam, Logo, Voornaam en Achternaam contactpersoon, Bedrijfsadres, Postcode, Plaats, Telefoon, E-mailadres

Doelstellingen persoonsgegevens leveranciers:

 • De persoonsgegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden;
 • Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie over de opdracht;
 • Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Type persoonsgegevens leveranciers:

Bedrijfsnaam, Voornaam en Achternaam contactpersoon, Bedrijfsadres, Postcode, Plaats, Telefoon, E-mailadres, IBAN

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Tornado van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • De door ons gebruikte computers zijn beveiligd met een inlognaam en/of wachtwoord;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten over uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen?

Als Tornado zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u een klacht of een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via secretaris@hv-tornado.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Privacy policy m.b.t. beeldmateriaal en namen op de website

Opgesteld op 1 december 2010.

Gebruik van beeldmateriaal en namen op de website:

 1. Leden en/of ouders/verzorgers van leden worden op de hoogte gesteld van het bestaan van de website en dit protocol bij inschrijving.
 2. Op de website worden mogelijk zowel de voor- als achternaam (familienaam) van leden gebruikt.
 3. Op de website (en/of op een hieraan gelinkt album) wordt regelmatig beeldmateriaal van activiteiten geplaatst. Hierop zullen mogelijk ook individuele personen te zien zijn.
 4. Leden en/of ouders/verzorgers van leden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van beeldmateriaal en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen van henzelf, dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur (secretaris@hv-tornado.nl). Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening wordt gehouden bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.

Doelstelling website:

 1. Met onze website willen we informatie verstrekken over TORNADO aan leden en hun ouders/verzorgers en externe contacten, maar ook aan iedere belangstellenden die daarnaar op internet op zoek zijn. Deze informatie bestaat uit beschrijving van TORNADO en haar activiteiten. We richten ons hierbij zowel op degenen die lid zijn van TORNADO, als op hen wiens belangstelling voor TORNADO hierdoor gewekt zou kunnen worden.
 2. Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen waarbij TORNADO op enige wijze is betrokken.
 3. Met onze website bieden we onze leden en andere belangstellenden de mogelijkheid om de vanuit de hele wereld (via het internet) TORNADO te volgen en op de hoogte te blijven van nieuwtjes, activiteiten e.d.

Verantwoording:

 1. De officiële informatie op deze website is opgesteld of goedgekeurd door het bestuur. De eindverantwoordelijkheid t.a.v. de website ligt ook bij het bestuur van TORNADO.
 2. Aanvullende informatie en foto’s worden door het bestuur of door een aangewezen persoon geplaatst n.a.v. activiteiten m.b.t. de vereniging.
 3. De website is gebouwd en wordt op technisch gebied onderhouden door de aangewezen persoon (webmaster). Hij/zij heeft regelmatig contact met het bestuur.
 4. De verschillende afdelingen binnen de vereniging leveren hun eigen inhoud aan t.b.v. de website. Informatie geplaatst/aangeleverd door de verschillende afdelingen van onze vereniging valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende afdeling.
 5. Via de website en de e-mail worden leden en andere belangstellenden op de hoogte gebracht van de laatste vernieuwingen, die de website heeft ondergaan.