Gedrags- en omgangsregels

Gedrag- en omgangsregels Tornado

Handbal is meer dan winnen

“Wat heb je nou liever? Een goed 11-tal  of  11 goede 1-tallen?”
Johan Cruijff

In sport lopen emoties soms hoog op of worden wel eens andere regels en gewoontes gebruikt. In combinatie met de lichamelijkheid van de sport, kan dit tot ongewenste of zelfs bedreigende situaties leiden. Onplezierige gevoelens door onsportiviteit, agressiviteit of intimidatie komen helaas in de sport voor.
Handballen doe je voor je plezier. Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden om te genieten van de handbalsport. Wij zijn een vereniging waar iedereen zich thuis kan en moet voelen, ongeacht handbalcapaciteiten. Iedereen die bij onze vereniging betrokken is, of je nu speelster, trainer, coach, bestuurslid, vrijwilliger of ouder bent, zal dit vast onderstrepen. Toch is het goed (en heeft het bestuur gemeend) om gedrag- en omgangsregels met elkaar af te spreken. Op het eerste gezicht misschien wat overbodig. Velen zullen de inhoud waarschijnlijk al als vanzelfsprekend ervaren. Toch is het nuttig ongeschreven regels tot geschreven regels te maken. Ieder weet hierdoor wat we van elkaar verwachten, weet dat we op elkaar kunnen rekenen en weet dat we elkaar in voorkomende situaties hierop kunnen aanspreken. Zo kunnen we als vereniging de voorwaarden scheppen waarin het voor iedereen gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt om aan sportief gedrag mee te werken in een veilig handbalklimaat. Meer sportiviteit zorgt voor meer plezier en een veilig gevoel bij het sporten, niet alleen voor de sporters zelf, maar ook voor de andere betrokkenen. Het kan daardoor ook zorgen voor werving en behoud van leden, sponsors en vrijwilligers.

Uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van onze gedrag- en omgangsregels geldt het landelijk programma “Naar een veiliger sportklimaat” van het NOC*NSF. Dit programma is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door een groot aantal sportbonden, waaronder ook het NHV, en sportkoepel NOC*NSF en heeft onder andere de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het is vanzelfsprekend dat de gedrag- en omgangsregels niet alleen op de leden, maar op iedereen die bij Tornado is betrokken, van toepassing zijn.

Gedragsregels leden, vrijwilligers, bezoekers
Als lid, vrijwilliger of bezoeker ben je ambassadeur van Tornado. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de handbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten of bezoekers. Deze afspraken worden, voor zover het onze leden betreft, vastgelegd in gedragsregels, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen. Deze gedragsregels zijn:

 • Ik ken en accepteer de gedragsregels en omgangsregels van Tornado;
 • Ik zal de eer en goede naam van Tornado niet te grabbel gooien;
 • Ik heb respect voor alle vrijwilligers bij Tornado die ons ondersteunen en het mogelijk maken dat iedereen met plezier handbalt;
 • Ik keur verbaal en fysiek geweld af en zal mij daarvan afzijdig houden;
 • Ik accepteer geen unfair gedrag van mij zelf of van mijn teamgenoten;
 • Ik accepteer beslissingen van scheidsrechters zonder gezeur;
 • Ik heb respect voor mijn tegenstanders, hun trainers, leiders en alle supporters;
 • Teamsport betekent voor mij met plezier en ook met passie samen sport beoefenen!

Omgangsregels leden, vrijwilligers, bezoekers
Iedereen die Tornado bezoekt of als vrijwilliger actief is bij Tornado onderschrijft en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn weergegeven. Iedereen die zich hier aan houdt, is bij Tornado van harte welkom!
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar zeer belangrijk, omdat iedereen binnen de club zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je de ander in zijn waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende -, racistische -, seksistische -, (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen als ook het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden!

Wij vragen van alle vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. De volgende omgangsregels worden verwacht: Een ieder…

 • accepteert en respecteert de ander zoals hij is en discrimineert niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging;
 • houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 • valt de ander niet lastig;
 • berokkent de ander geen schade;
 • maakt op geen enkele wijze misbruik van zijn of haar machtspositie;
 • scheldt niet en maakt geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 • negeert de ander niet;
  doet niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 • vecht niet, gebruikt geen geweld, bedreigt de ander niet en neemt geen wapens mee;
 • komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de andere niet aan tegen zijn of haar wil;
 • geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
 • stelt geen ongepaste vragen en maakt geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 • vraagt bij hinderen en lastig vallen aan betrokkene om te stoppen en vraagt zo nodig hulp aan anderen;
 • helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden, spreekt degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur;
 • gebruikt in bijzijn van anderen geen (hard)drugs en zet anderen daartoe niet aan deze te gebruiken.

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is!